امتیاز شما post

ابتدا در رابطه با فرمول شیمیایی پترولیوم بنزن باید بگوییم که نام متخصر این ماده Petroleum benzine boiling range 40-60°C می باشد و با نام های Petroleum spirit و Petroleum ether هم شناخته می شود. و نقطه جوش این ماده ۴۰ تا ۶۰ درجه سانتیگرد می باشد. شرکت مرک شیمی آماده عرضه انواع مواد شیمیایی ازجمله پترولیوم بنزن می باشد.

فرمول شیمیایی پترولیوم بنزن و ساختار آن

پترولیوم بنزین که قبلا راجع بهش درمقاله دیگر توضیحات کامل دادیم مخلوطی از هیدروکربن ها است و به عنوان یک حلال بسیار مفید به کار برده می شود. موضوع مهم این است که این حلال به جای نام گذاری بر اساس ترکیب شیمیایی با توجه به خصوصیات فیزیکی آن نام گذاری شده است.

نام پترولیوم بنزین نشان می دهد که یک بخش نفتی است که در آن بنزین وجود دارد ولی با این حال این تعریف نمی تواند درست باشد. نام این حلال به این دلیل است که دارای خواصی مانند بنزین از جمله سمیت، بوی شبیه بنزین است، همچنین ممکن است حاوی بنزین باشد. علاوه بر این، این حلال عمدتا حاوی پارافین، سیکلوپارافین ها، هیدروکربن های معطر مانند بنزن است.

این حلال را می توان را با تیمار کسری از نفت با هیدروژن در حضور کاتالیزور بدست آورد. ترکیبات هیدروکربن موجود در این حلال دارای اتم های کربن در محدوده ۴ تا ۱۱ است. بعلاوه، نقطه جوش آن در محدوده ۲۰- تا ۱۹۰ درجه سانتیگراد است.

فرمول شیمیایی پترولیوم بنزن

اتر نفت یا پترولیوم بنزن، یک بخش تقطیر نفتی , مخلوطی از هیدروکربنهای آلیفاتیک با وزن مولکولی و دامنه جوش کم است که به طور معمول در حدود ۳۰-۶۰ درجه سانتیگراد است. از اتر نفت به عنوان حلال غیر قطبی روغن، چربی وموم استفاده می شود.