ترکیبات هتروسیکل و دارو

۱۳۹۹/۷/۲ ۱۶:۱۵:۴۵۱۳۹۹/۰۶/۱۹|Categories: مقالات|Tags: |

ترکیبات آلی شناخته شده،ساختمانهای گوناگونی دارند و بسیاری از این ساختمانها واجد سیستم حلقوی هستند.اگر سیستم حلقوی،متشکل از اتم های کربن و حداقل یک عنصر [...]