امتیاز شما page

برخی از محصولات کاربردی شرکت مریک شیمی

بوتانول HPLC/BDH باریم کربنات بنزوییل پروکساید
پترولیوم بنزن بوریک اسید پتاسیم سولفات
ایزوپروپیل تیتانات پلی اتیلن گلیکول کلیه تیتزازول ها
۲یدو بنزوییک اسید پتاسیم یدید تری فتالدهید
۴برمو بنزالدهید سدیم تنگستات

سدیم دودسیل بنزن سولفونات

تترا متیل آمونیوم بروماید سدیم دی هیدروژن فسفات سدیم کلراید
ان دکان سولفات آهن هیدراته پیریدین
هگزان سولفات منیزیم خشک لوریل الکل
۲هیدروکسی اتیل متا اکریلات شن دریا تویین ۲۰ و۸۰
۲فلورو بنزالدهید فوماریک اسید ۴ هیدروکسی استوفنون
۱و۳ بوتان دی اول کلرآمین T تری اتوکسی سیلان
۴کلرو بنزالدهید گلوکز انیدرید هگزان دکان نرمال
اتانول آمین ۴ هیدروکسی بنزوییک اسید آب HPLC
اتیلن گلیکول مونوبوتیل اتر آمونیوم سریم نیترات اسید آسکوربیک
آدی پیک اسید ایمیدازول گلایسین
آمونیوم آهن (II) سولفات متانول hplc استونیتریلhplc
بوراکس دکا بوراکس پنتا پودر تالک مرک
فروش مواد آزمایشگاهی مرک فروش مواد صنعتی
شرح شماره کاتالوگ کمپانی
اسید فسفو مولیبدیک ۱۰۰۵۳۲ مرک آلمان
استایرن ۸۰۷۶۷۹ مرک آلمان
استامید ۸۲۲۳۴۳ مرک آلمان
اریوکروم بلک تی ۱۰۳۱۷۰ مرک آلمان
اریکروم بلو اس ای ۱۰۳۳۴۰ مرک آلمان
اکسید مس ۱۰۴۴۶۵ مرک آلمان
اگزالیل کلراید ۸۰۷۰۶۶ مرک آلمان
اگزامید ۸۲۰۹۳۶ مرک آلمان
ال سیستئین ۱۰۲۸۳۸ مرک آلمان
ال سیستئین هیدرو کلراید ۱۰۲۷۳۵ مرک آلمان
ال آرژنین ۱۰۱۵۴۲ مرک آلمان
ال آسپارژین مونو هیدرات ۱۰۱۵۶۶ مرک آلمان
اکریل آمید ۸۰۰۸۳۰ مرک آلمان
اکتان سولفونیک اسید سدیم سالت ۱۱۲۲۹۲ مرک آلمان
ان آمیل الکل ۸۰۷۵۰۰ مرک آلمان
انتلان ۱۰۰۸۶۹ مرک آلمان
ان پنتان ۱۰۷۱۷۶ مرک آلمان
ان هپتان ۱۰۴۳۶۵ مرک آلمان
ان نفتیل آمین ۸۲۲۲۹۱ مرک آلمان
ان هگزان ۱۰۴۳۶۸ مرک آلمان
ان اکتان ۸۰۶۹۱۰ مرک آلمان
ان دو دکان ۸۲۰۵۴۳ مرک آلمان
ان هگزان کروماتوگرافی ۱۰۴۳۹۱ مرک آلمان
انیدرید مالئیک ۸۰۰۴۰۸ مرک آلمان
آنتراسین ۸۲۰۱۰۹ مرک آلمان
اوره ۸۱۸۷۱۰ مرک آلمان
اورنج جی ۱۱۵۹۲۵ مرک آلمان
اورتو فنانترولین ۱۰۷۲۲۵ مرک آلمان
ائوزین بلو ۱۱۵۹۳۴ مرک آلمان
ایزوبوتیل متیل کتون ۱۰۶۱۴۶ مرک آلمان
ایزو آمیل الکل ۸۲۲۲۵۵ مرک آلمان
ایزو بوتانل ۱۰۰۹۸۵ مرک آلمان
ایزو پروپیل اتر ۱۰۰۸۶۷ مرک آلمان
ایزو پروپیل مریستات ۸۲۲۱۰۲ مرک آلمان
ایزو پنتیل الکل (۲ –پنتانول ) ۸۰۷۵۰۱ مرک آلمان
ایزولوسین ۱۰۵۳۶۲ مرک آلمان
ایزوفتالیک اسید ۸۰۰۶۰۷ مرک آلمان
ایتریم نیترات استاندارد سلوشن ۱۱۹۸۰۹ مرک آلمان
ایندول ۸۲۲۲۸۱ مرک آلمان
ایندول استیک اسید ۱۰۰۳۵۳ مرک آلمان
ایندیوم ۱۱۲۱۹۶ مرک آلمان
اورسینول ۸۲۰۹۳۳ مرک آلمان
اورتو تولوئیدین ۸۰۸۳۱۲ مرک آلمان
باریم کلراید ۲ آبه ۱۰۱۷۱۷ مرک آلمان
باریم استات ۱۰۱۷۰۴ مرک آلمان
باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید ۱۰۰۲۵۵ مرک آلمان
باریم هیدرواکساید ۱۰۱۷۳۵ مرک آلمان
برم (برومین ) ۸۲۰۱۷۱ مرک آلمان
تری اتیل آمین ۸۰۸۳۵۲ مرک آلمان
تری اتیل آمین هیدروکلراید ۸۲۱۱۳۵ مرک آلمان
اتیل متیل کتون ۱۰۶۰۱۴ مرک آلمان
استارچ (نشاسته گندم) ۱۱۱۶۸۵ مرک آلمان
استیل استون ۸۰۰۰۲۳ مرک آلمان
استوفنون ۸۰۰۰۲۸ مرک آلمان
استون ۱۰۰۰۱۳ مرک آلمان
استون ۱۰۰۰۱۴ مرک آلمان
استونیتریل (کرماتوگرافی) ۱۰۰۰۳۰ مرک آلمان
اسکوالان ۸۱۴۶۰۵ مرک آلمان
اسید استیک گلاسیال ۱۰۰۰۶۳ مرک آلمان
اسید اسکوربیک ( ویتامین سی ) ( آسکوربیل پالمیتات) ۵۰۰۰۹۰ مرک آلمان
اسید اولئیک ۱۰۰۴۷۱ مرک آلمان
اسید اسپارتیک ۱۰۰۱۲۶ مرک آلمان
اسید اگزالیک ۲آبه ۱۰۰۴۹۲ مرک آلمان
اسید اوریک ۱۰۰۸۱۷ مرک آلمان
اسید پریودیک ۸۲۲۲۸۸ مرک آلمان
اسید باربیتوریک ۸۰۰۱۳۳ مرک آلمان
اسید بنزوئیک ۱۰۰۱۳۶ مرک آلمان
اسید بوریک ۱۰۰۱۶۵ مرک آلمان
اسید تارتاریک ۱۰۰۸۰۲ مرک آلمان
اسید ترفتالئیک ۸۰۰۷۶۲ مرک آلمان
اسید ترفتالدهید ۸۲۱۰۷۵ مرک آلمان
اسید تیوگلیکولیک ۸۲۲۳۳۶ مرک آلمان
اسید سولفوریک ۱۰۰۷۳۱ مرک آلمان
اسید سالسیلیک ۸۱۸۷۳۱ مرک آلمان
اسید سولفو سالسیلیک ۸۰۰۶۹۱ مرک آلمان
اسید سولفانیلیک ۱۰۰۶۸۶ مرک آلمان
اسید سولفانیلیک ۸۲۲۳۳۸ مرک آلمان
اسید سالیسیلیک ۱۰۰۶۳۱ مرک آلمان
اسید سیتریک ۱۰۰۲۴۴ مرک آلمان
اسید فسفریک ۱۰۰۵۷۳ مرک آلمان
اسید فلوریدریک ۱۰۰۳۳۷ مرک آلمان
اسید فورمیک ۱۰۰۲۶۴ مرک آلمان
اسید فولیک ۱۰۳۹۸۴ مرک آلمان
اسید گلوتامیک ۱۰۰۲۹۱ مرک آلمان
اسید گلیکولیک ۱۰۴۱۰۶ مرک آلمان
اسید گلی اگزالیک یک آبه ۸۰۴۱۰۷ مرک آلمان
اسید لاکتیک ۱۰۰۳۶۶ مرک آلمان
اسید هیدروکلریک (کلریدریک ) ۱۰۰۳۱۷ مرک آلمان
اسید پرکلریک۷۰% ۱۰۰۵۱۹ مرک آلمان
اسید نیتریک ۶۵% ۱۰۰۴۵۶ مرک آلمان
اسید نیکوتینیک ۸۱۸۷۱۴ مرک المان
اسید متا اکریلیک ۸۰۰۱۸۱ مرک آلمان
اسید متا فسفریک ۱۰۰۵۴۶ مرک آلمان
اسید مالئیک ۸۰۰۳۸۰ مرک المان
اسید مولیبدیک ۱۰۰۴۰۰ مرک آلمان
برومو تیمول بلو ۱۰۳۰۲۶ مرک آلمان
۱-برومو ۳-کلرو پروپان ۸۰۱۶۲۷ مرک آلمان
برموفنل بلو ۱۰۸۱۲۲ مرک آلمان
برموکروزول گرین ۱۰۸۱۲۱ مرک آلمان
برومو کروزول رد ۱۰۵۲۲۵ مرک آلمان
بنزوئیل پر اکساید ۸۰۱۶۴۱ مرک آلمان
بنزیل الکل ۱۰۰۹۸۱ مرک آلمان
پتاسیم بروماید ۱۰۴۹۰۵ مرک آلمان
دی برومو بنزن ۸۴۱۷۳۸ مرک آلمان
بوتانل۱ ۱۰۰۹۸۸ مرک آلمان
بوتانل ۲ ۱۰۹۶۳۰ مرک آلمان
بوتان تیول ۸۰۱۵۸۷ مرک آلمان
بوتیل استات ۱۰۱۹۷۴ مرک آلمان
بوتانل (بوتیل الکل ) ۱۰۱۹۹۰ مرک آلمان
بوتیل هیدرواکسی آنیسول ۸۱۷۰۲۳ مرک آلمان
بوتیل هیدرواکسی تولوئن ۸۱۷۰۷۴ مرک آلمان
بروسین ۸۱۸۳۰۸ مرک آلمان
بنزآلدئید ۸۰۱۷۵۶ مرک آلمان
بنزن ۱۰۱۷۸۲ مرک آلمان
بنزوفنون ۸۰۱۸۰۱ مرک آلمان
بنزیل کلراید ۸۰۱۸۰۹ مرک آلمان
بنزیل بنزوات ۸۱۸۷۰۱ مرک آلمان
بنزو تیوفن ۸۴۱۵۳۸ مرک آلمان
دی بنزو تیوفن ۸۲۰۴۰۹ مرک آلمان
بتا نفتول ۸۲۲۲۹۰ مرک آلمان
بی فنیل امید ۸۲۰۵۲۸ مرک آلمان
بیسموت پودر فلزی ۱۱۲۴۰۰ مرک آلمان
بیسموت نیترات ۱۰۱۸۷۸ مرک آلمان
تترا اتیل اورتو سلیکات ۸۰۰۶۵۸ مرک آلمان
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات ۸۱۸۸۵۸ مرک آلمان
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات ۱۱۸۳۱۲ مرک آلمان
تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید ۱۰۹۱۶۲ مرک آلمان
تتراکلرید کربن ۱۰۲۲۲۲ مرک آلمان
تترا متیل بنزیدین ۱۰۸۶۲۲ مرک آلمان
تترا متیل آمونیوم هیدرواکساید ۱۰۸۱۲۴ مرک آلمان
تترا هیدروفوران ۱۰۸۱۱۴ مرک آلمان
ترایتون X100 ۱۰۸۶۰۳ مرک آلمان
تریس ۱۰۸۲۱۹ مرک آلمان
تری اتیل سیترات ۸۰۰۲۵۱ مرک آلمان
تری کلرو استیک اسید ۱۰۰۸۱۰ مرک آلمان
تری فلورو استیک اسید ۸۰۸۲۶۰ مرک آلمان
تری فنیل تترازولیوم کلراید ۱۰۸۳۸۰ مرک آلمان
تری اتواکسی وینیل سیلان ۸۰۸۲۷۶ مرک آلمان
تلوریت پتاسیم ۱۰۵۱۶۴ مرک آلمان
تولوئن ۱۰۸۳۲۳ مرک آلمان
تولوئن کروماتو گرافی ۱۰۸۳۲۷ مرک آلمان
تویین ۲۰ ۸۱۷۰۷۲ مرک آلمان
تویین ۸۰ ۸۲۲۱۸۷ مرک آلمان
آب اکسیژنه (هیدروژن پراکساید) ۱۰۸۵۹۷ مرک آلمان
آب اکسیژنه (هیدروژن پراکساید) ۱۰۸۵۹۷ مرک آلمان
آب کروماتوگرافی ۱۱۵۳۳۳ مرک آلمان
آگاروز ۱۱۶۸۰۱ مرک آلمان
آگار ۱۰۱۶۱۵ مرک آلمان
آلفا نفتول ۸۲۲۲۸۹ مرک آلمان
آلفا نفتیل امین ۸۲۲۲۹۱ مرک آلمان
آلومینیوم پودر ۱۰۱۰۵۶ مرک آلمان
آلومینیوم گرانول ۸۲۰۰۵۱ مرک آلمان
آلومینیوم فویل ۱۰۱۰۵۷ مرک آلمان
آلومینیوم اکساید ۱۰۱۰۹۷ مرک آلمان
آلومینیوم بوتیلات ۸۲۰۰۵۴ مرک آلمان
آلومینیوم سولفات ۱۸ آبه ۱۰۱۱۰۲ مرک آلمان
آلومینیوم نیترات ۹آبه ۱۰۱۰۸۶ مرک آلمان
آلومینیوم هیدرواکساید ۱۰۱۰۹۱ مرک آلمان
آمونیاک ۲۵% ۱۰۵۴۲۲ مرک آلمان
آمونیاک ۲۵% ۱۰۵۴۲۲ مرک آلمان
آلومینیوم پتاسیم سولفات ۱۰۱۰۴۷ مرک آلمان
آمونیوم استات ۱۰۱۱۱۵ مرک آلمان
دی آمونیوم اگزالات ۱۰۱۱۹۰ مرک آلمان
آمونیوم آیرونII سولفات ۱۰۳۷۹۲ مرک آلمان
آمونیوم ایرون III سولفات ۱۰۳۷۷۶ مرک آلمان
آمونیوم سولفات ۱۰۱۲۱۶ مرک آلمان
آمونیوم کربنات ۱۵۹۵۰۴ مرک آلمان
آمونیوم فلوراید ۱۰۱۱۶۴ مرک آلمان
آمونیوم بی کربنات ۱۰۱۱۳۱ مرک آلمان
آمونیوم پر سولفات ۱۰۱۲۰۱ مرک آلمان
آمونیوم کلراید ۱۰۰۹۲۴ مرک آلمان
آمونیوم مونو وانادات ۱۰۱۲۲۶ مرک آلمان
آمونیوم سریم نیترات ۱۰۲۲۷۶ مرک آلمان
آمونیوم نیترات ۱۰۱۱۸۸ مرک آلمان
آمونیوم هپتا مولیبدات ۴ آبه ۱۰۱۱۸۱ مرک آلمان
دی آمونیوم هیدروژن فسفات ۱۰۱۲۰۶ مرک آلمان
آمونیوم دی هیدروژن فسفات ۱۰۱۱۲۶ مرک آلمان
آمینو آنتی پیرین ۱۰۷۲۹۳ مرک آلمان
آمینو نفتول سولفونیک اسید ۱۰۰۰۹۹ مرک آلمان
آلیزارین رد اس ۱۰۶۲۷۸ مرک آلمان
آنیلین ۸۲۲۲۵۶ مرک آلمان
پودر آهن ۱۰۳۸۱۵ مرک المان
آیرون II کلرید ۴ آبه ۱۰۳۸۶۱ مرک آلمان
آیرون II سولفات ۷ آبه ۱۰۳۹۶۵ مرک آلمان
آیرون III نیترات ۱۰۳۸۸۳ مرک آلمان
آیرون III اکساید ۱۰۳۹۲۴ مرک آلمان
اتانول ۱۰۰۹۸۶ مرک آلمان
اتانول ۹۹.۹% ۱۰۰۹۸۳ مرک آلمان
اتانول ۹۶% ۱۰۰۹۶۷ مرک آلمان
اتیل آکریلات ۸۰۰۸۳۶ مرک آلمان
اتیل آنیلین ۸۰۰۹۳۶ مرک آلمان
اتیل استات ۱۰۹۶۲۳ مرک آلمان
اتیل اولئات ۸۱۴۷۶۲ مرک آلمان
اتیل بنزن ۸۰۱۳۷۲ مرک آلمان
اتیلن گلیکول ۱۰۹۶۲۱ مرک آلمان
 • آزمایشگاه های تشخیص طبی
 • کنترل کیفی و استاندارد
 • صنایع پتروشیمی،پالایشگاه ها و صنایع نفت وگاز
 • محیط زیست ومنابع طبیعی
 • درزمینه تولیدات آرایشی و بهداشتی
 • صنایع غذایی
 • صناع چسب و رنگ ورزین
 • علوم آزمایشگاهی(سم شناسی،یاخته شناسی،کالبد شناسی،قارچ شناسی،انگل شناسی،ژنتیک و بیولوژی سلولی ومولکولی)
 • نیروگاه های حرارتی برق
 • پروژه های دانشگاهی و دانشجویی
 • درقسمت صنایع آبکاری فلزات
 • آب و فاضلاب
 • امور دام و طیور
 • گیاه شناسی و گیاه پزشکی
 • پزشکی وطب
 • صنایع کاشی و سرامیک
 • صنایع دارو و داروسازی

ثبت درخواست فاکتور

اگر نیاز به فاکتور دارید از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید.

  نام (الزامی) *

  نام خانوادگی (الزامی) *

  پست الکترونیک (الزامی) *

  شماره موبایل (الزامی)

  عنوان درخواست

  متن درخواست خود را تایپ یفرمایید

  captcha

  کد را وارد و دکمه زیر را بفشارید